ಪಿಯುಸಿ ವಾಣೀಜ್ಯ 1ನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ

Bagalkot


ವಿಜಯ ಚೇತನಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್

ಪಿಯುಸಿ ವಾಣೀಜ್ಯ 1ನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ

ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

1. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ

2. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್

3. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

4. ಮ್ಯಾನೇಜಮೇಂಟ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು

5. ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ ಹಾಗು ಸ್ಟಡಿ ಮತಿರಿಯಲ್

6.ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟೈಪಿಂಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗು ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ

7. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೋತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

8..ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಕ್ಷೇ ತಯಾರಿ

9.ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Mixer, Grinder,Fan, Motor)

10. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (40 ದಿನಗಳು)

11. ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಉಚಿತ)

12.ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅನುಭವ ( Agri Business)

13. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

14. ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: -

*ವಿಜಯ ಚೇತನಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್

ಜಿಎಸ್ಕೆ ಆರ್ಕೇಡ್ ಮುಚಕಂಡಿ ರಸ್ತೆ*

7829726255/9448210055Bangalore Hot News