ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಡಾ. ಬಿ. ವಿ. ರಾಜಾರಾಂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು
ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ BHN ಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಡಾ. ಬಿ. ವಿ. ರಾಜಾರಾಂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

Bangalore Hot News